Algemene Voorwaarden Earthwalk BV – A. Leergangen De Hele Dokter

artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden betreffende ‘A. Leergangen De Hele Dokter’.

Arrangementskosten: de kosten voor de catering en/of overnachting die door EARTHWALK BV beschikbaar wordt gesteld tijdens een Leergang.

Leergangkosten: de totale kosten van de Leergang inclusief arrangementskosten en inschrijfgeld, zoals vermeld op de Website.

De Hele Dokter: handelsnaam van EARTHWALK BV, tevens categorienaam van een groep algemene nascholingsleergangen ten behoeve van artsen.

Earthwalk: EARTHWALK BV, verzorger van leergangen voor artsen, onder meer onder de handelsnaam ‘de Hele Dokter’.

Klant: (i) elke particulier die bij EARTHWALK een Open inschrijvingsleergang afneemt.  

Studiemateriaal: leergang-, les- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de leergang.

Open inschrijvingsleergang: een leergang die voor iedere geïnteresseerde binnen de doelgroep open staat.

Leergang: een door EARTHWALK verzorgde leergang, cursus, training, her-, na- of bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een leergang kan onderverdeeld zijn in één of meerdere leergangblokken en kan verspreid zijn over meerdere leergangdagen en/of jaren.

Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen EARTHWALK en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een leergang door EARTHWALK.

Website: de website van de Hele Dokter: www.deheledokter.nl

 

artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van EARTHWALK en op alle door EARTHWALK gesloten

Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden ‘A. Leergangen De Hele Dokter’ van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3 dan wel door toepasselijkheid van aanbod van overig beroepsonderwijs als bedoeld onder sectie B van dit document van Algemene Voorwaarden. In dat laatste geval zijn de ‘Algemene Voorwaarden – B. Overig Beroepsonderwijs’ van toepassing.

2. Door inschrijving voor een Leergang aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden A. EARTHWALK wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen EARTHWALK en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal EARTHWALK een regeling treffen naar redelijkheid.

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen EARTHWALK en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

artikel 3 – Aanbod

1. EARTHWALK brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Leergang en/of van het Onderwijsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Leergang.

3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

a. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;

b. wanneer de Leergang start;

c. de voorwaarden waaronder de Leergang eventueel niet doorgaat;

d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Leergang deel te mogen nemen;

e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

f. de wijze van betaling; en

g. de duur van de Studieovereenkomst.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van EARTHWALK. Op verzoek van de Klant zal EARTHWALK een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

a. de identiteit en het adres van EARTHWALK, inclusief het bezoekadres van de vestiging;

b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 1; en

c. de geldigheidsduur van het aanbod.

 

artikel 4 – Studieovereenkomst

1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met EARTHWALK aan door middel van de inschrijving voor de Leergang. Inschrijving voor een Leergang vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van EARTHWALK, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door EARTHWALK verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.

 

2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer EARTHWALK de inschrijving voor een Leergang schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop EARTHWALK schriftelijk de inschrijving voor een Leergang aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Leergang.

3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Leergang de datum van de eerste bijeenkomst dan wel indien van toepassing de telefonische intake verstaan.

4. EARTHWALK is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Leergang te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal EARTHWALK gerechtigd zijn de Overeenkomst te beëindigen.

5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EARTHWALK. EARTHWALK kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

artikel 5 – Annulering Leergang

1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Leergang of een bepaalde leergangmodule naar het oordeel van EARTHWALK onvoldoende is, staat het EARTHWALK vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Leergang of de betreffende leergangmodule op een andere leerganglocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien EARTHWALK en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de Klant het recht de betreffende Open inschrijvingsleergang of de betreffende leergangmodule kosteloos te annuleren.

2. Voorafgaand aan de aanvang van een Open inschrijvingsleergang heeft de Klant het recht de betreffende Open inschrijvingsleergang te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door EARTHWALK van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Open inschrijvingsleergang geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.

3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat EARTHWALK gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Open inschrijvingsleergang: 10% van de Leergangkosten met een minimum van EUR 50,-;

b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Open inschrijvingsleergang: 25% van de Leergangkosten;

c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Open inschrijvingsleergang: 50% van de Leergangkosten; en

d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Open inschrijvingsleergang: de totale Leergangkosten.

4. In geval de Klant een Open inschrijvingsleergang annuleert nadat deze door EARTHWALK is verplaatst op verzoek van de Klant, geldt dat EARTHWALK gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste Open inschrijvingsleergang: 50% van de Leergangkosten; en

b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Open inschrijvingsleergang: de totale Leergangkosten.

5. In geval de Klant een Open inschrijvingsleergang annuleert nadat deze door EARTHWALK is gewijzigd op verzoek van de Klant, geldt dat EARTHWALK gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open inschrijvingsleergang: 50% van de Leergangkosten van de Open  inschrijvingsleergang waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Leergangkosten voor de gewijzigde Open inschrijvingsleergang meer bedragen dan de Leergangkosten voor de oorspronkelijke Open inschrijvingsleergang, in welk geval 50% van de Leergangkosten van de gewijzigde Leergang in rekening worden gebracht; en

b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open inschrijvingsleergang:

de totale Leergangkosten van de Open inschrijvingsleergang waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Leergangkosten voor de gewijzigde Open inschrijvingsleergang meer bedragen dan de totale Leergangkosten voor de oorspronkelijke Open inschrijvingsleergang, in welk geval de totale Leergangkosten voor de gewijzigde Leergang in rekening worden gebracht.

 

artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen Leergang

Overeenkomst op Afstand

1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan EARTHWALK terug te zenden. EARTHWALK is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.

3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 bestaat als de Leergang is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

4. Indien de Klant na aanvang van de Leergang de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan EARTHWALK betaalde of nog verschuldigde bedrag.

 

artikel 7 – Betaling

1. Betaling van de leergang vindt plaats door betaling door de klant van de factuur van EARTHWALK op de rekening van De Hele Dokter, dan wel door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan EARTHWALK/De Hele Dokter. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door EARTHWALK, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.

2. De vervaldatum van de factuur is 14 dagen na factuurdatum.

3. Indien -uitsluitend in onderling overleg- door EARTHWALK de mogelijkheid wordt geboden om een factuur in termijnen te voldoen kan de Klant de inschrijving na betaling van de eerste termijn niet meer wijzigen.

4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde (deel)termijn(en) volledig heeft betaald, stuurt EARTHWALK de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die EARTHWALK moet maken om het aan EARTHWALK toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.

7. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan EARTHWALK op grond van de Studieovereenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

 

artikel 8 – Legitimatie

1. Bij inschrijving voor een Leergang is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Leergang gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.

2. Ieder die een Leergang volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Leergang de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van EARTHWALK, te tonen.

 

artikel 9 – Prijs

1. De kosten van iedere Open inschrijvingsleergang en de betalingswijze (alsmede of voor die Open inschrijvingsleergang betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en/of op de Website. De Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Leergang.

2. Alle door EARTHWALK gegeven leergangen zijn vrijgesteld van BTW als gevolg waarvan de Klant geen

BTW is verschuldigd over de kosten van de Leergang.

 

artikel 10 – Aansprakelijkheid EARTHWALK

1. Voor zover EARTHWALK toerekenbaar tekortschiet en de Klant daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van EARTHWALK voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

2. De aansprakelijkheid van EARTHWALK voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich eveneens uit tot personen in dienst van EARTHWALK, dan wel tot personen die door EARTHWALK zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst.

4. Al het door EARTHWALK ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Leergang, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door EARTHWALK samengesteld. EARTHWALK is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Leergang.

 

artikel 11 – Levering Onderwijsmateriaal

1. EARTHWALK levert –indien van toepassing- het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Leergang aan de Klant dan wel bij start van de leergang indien aard en samenstelling van de leergang dit toelaat.

2. Alle door EARTHWALK gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan EARTHWALK  bekend waren. EARTHWALK aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.

3. EARTHWALK is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal EARTHWALK de Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen EARTHWALK en de Klant trachten tot een passende oplossing te komen.

4. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

 

artikel 12 – Uitval begeleider

1. Bij ziekte en/of verhindering van een leergangcoach zal EARTHWALK – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal EARTHWALK de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop het betreffende onderdeel van de Leergang alsnog zal worden gegeven.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een leergangcoach heeft de Klant geen recht op een  (schade)vergoeding. EARTHWALK zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Leergang annuleren vanwege de uitval van een leergangcoach, (workshop)docent, of begeleider (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een leergangcoach, (workshop)docent, of begeleider.

 

artikel 13 – Vertrouwelijkheid

EARTHWALK, zijn personeel en/of voor EARTHWALK werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte

informatie vertrouwelijk behandelen. EARTHWALK conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

  

artikel 14 – Persoonsgegevens

EARTHWALK verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de

privacy policy van EARTHWALK. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens

worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door EARTHWALK.

 

artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door EARTHWALK verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij EARTHWALK. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van EARTHWALK.

 

artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door EARTHWALK worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

 

artikel 17 – Klachtenregeling

1.    Een klant die een redelijk belang heeft kan een klacht indienen tegen:

a.    een professional, in dienst van EARTHWALK

b.    een professional die als freelancer werkt voor en in opdracht van EARTHWALK

2.    De klacht met eventuele bijlagen moet schriftelijk, ondertekend per post en bij voorkeur ook per mail worden ingediend bij EARTHWALK. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn.

3.    De klacht bevat tenminste:

a.    de naam, het adres en de woonplaats van klager;

b.    de naam, het adres en de woonplaats, althans het adres en de plaats waar het kantoor is gevestigd van EARTHWALK, hierna ook genoemd "verweerder";

c.    een concrete omschrijving van de klacht;

d.    de gronden van de klacht;

e.    de dagtekening.

4.    De klacht dient gesteld te worden in de Nederlandse taal.

5.    Verweerder bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst. De bevestiging wordt indien mogelijk per mail verstuurd. Indien niet mogelijk per post. In deze bevestiging wordt melding gemaakt van het voornemen van EARTHWALK om de klacht binnen 4 weken na ontvangst naar tevredenheid van zowel klager als verweerder op te lossen.

6.    Het is de intentie van EARTHWALK de klant in openheid en gelijkwaardigheid tegemoet te treden. Om dit te onderstrepen zal EARTHWALK in eerste instantie trachten de klant persoonlijk over de klacht te woord te staan en in dit gesprek indien mogelijk reeds een oplossing te bespreken en aan te bieden. Van eventueel in dit gesprek gemaakte afspraken zal binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging indien mogelijk per mail worden verzonden aan de klant. Indien niet mogelijk dan zal de bevestiging per post worden verzonden.

7.    Onopgeloste klachten kunnen als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. EARTHWALK is met ingang van 1-1-2016 aangesloten bij deze Geschillencommissie.

 

artikel 18– Geschillenregeling

1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2. Geschillen tussen de Klant en EARTHWALK over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten

met betrekking tot door EARTHWALK te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de Klant als door EARTHWALK aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag  (www.degeschillencommissie.nl).

3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij EARTHWALK heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is voor rekening van de indiener.

6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is EARTHWALK aan deze keuze gebonden.

7. Wanneer EARTHWALK een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet EARTHWALK eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. EARTHWALK dient daarbij aan te kondigen dat EARTHWALK zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.


Algemene Voorwaarden – B. overig beroepsonderwijs De Hele Dokter

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 Algemene voorwaarden: Deze onderhavige bepalingen als genoemd onder sectie ‘B. overig beroepsonderwijs De Hele Dokter’;

De Hele Dokter: Handelsnaam van EARTHWALK BV, aanbieder van beroepsonderwijs; 

Bureau: Het trainingsbureau Earthwalk BV

Opdrachtgever: De partij die met het bureau contracteert c.q. beoogt te contracteren voor het leveren van beroepsonderwijs;

Opdracht: Iedere overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan opdrachtgever, e.e.a. indien en voor zover er sprake is van beroepsonderwijs dat door De Hele Dokter wordt aangeboden;

Beroepsonderwijs: Onderwijs dat rechtstreeks opleidt voor een specifiek vak of beroep. Ook onderwijs om vakkennis te verwerven of op peil te houden valt hier onder. Naast beroepsopleidingen vallen ook cursussen om in een (toekomstige) werkkring te kunnen functioneren onder het begrip beroepsopleiding.

Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van het bureau om een opdracht met haar aan te gaan;

BTW vrij: Opdrachten die voldoen aan de richtlijnen voor beroepsonderwijs als hierboven omschreven kunnen door het bureau vrij van BTW betaling worden aangeboden en geleverd. Dit indien en voor zover het bureau is ingeschreven in het CRKBO als erkend instituut. Het bureau verliest met het BTW vrij aanbieden de mogelijkheid om een deel van haar BTW belaste kosten te kunnen aftrekken. Hierdoor zal het bureau in haar aanbiedingen een opslag rekenen ter compensatie van deze verloren BTW aftrek. Opdrachten die niet vallen onder ‘beroepsonderwijs’ zullen door het bureau belast met BTW worden aangeboden.

Materialen: Alle door het bureau in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.

 

2.   Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1.    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij het bureau goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.

2.    Uitgezonderd zijn het aanbieden van leergangen aan klanten; deze vallen onder sectie ‘A. Leergangen De Hele Dokter’, in dit document hiervoor beschreven.

3.    De toepasselijkheid van inkoop‑ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.    Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

 

3.   Totstandkoming Opdracht

1.    Een offerte van het bureau is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.    Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan het bureau is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan het bureau is verstrekt. Het bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

3.    De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door het bureau uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en het bureau toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

4.    Het bureau heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

 

4.   Rechten en verplichtingen van het Bureau

1.    Het bureau zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de gedragsregels van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Het bureau kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.

2.    Het bureau en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3.    Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen het bureau en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

4.    Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van het bureau staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft het bureau het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.    Het bureau heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Het bureau zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

  

5. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

1.    De opdrachtgever zorgt ervoor dat:        

a)       het bureau tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die het bureau voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;

b)      alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan het bureau worden gemeld, zodat het bureau daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;

c)       de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;

d)      de adviseur(s) of medewerker(s) van het bureau, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-, computer- en internetaansluiting).

2.    Opdrachtgever zal het bureau vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van het bureau daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

3.    Opdrachtgever zal het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.

 

6.   Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

1.    Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.

2.    Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoor­beeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïn­vloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal het bureau het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening brengen.

 

7.    Vertrouwelijkheid

1.    Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van het bureau.

 

8.  Duur en beëindiging van de opdracht

1.    De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.

2.    Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschik­baarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.

3.    Het bureau zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van het bureau, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

4.    Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

5.    Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamhe­den door het bureau tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

6.    Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Het bureau is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige resti­tutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 

9. Tarieven en kosten

1.    De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van het bureau worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt het bureau eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.

  

2.    In de tarieven van het bureau en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn, tenzij anders vermeld c.q. overeengkomen, alle kosten begrepen zoals normale bureaukosten en reis- en verblijfkosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor producten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die het bureau ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen geldende tarieven tussen bureau en opdrachtgever.


10. Betaling

1.    Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van het bureau steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door het bureau aangegeven rekeningnummer.

2.    Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan het bureau de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

3.    Het bureau heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van het bureau aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

 

11. Aansprakelijkheid

1.    Het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijk­heid van het bureau en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat het bureau voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen. 

2.    Het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart het bureau en de door het bureau in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.

3.    De aansprakelijkheid van het bureau wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever het bureau onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en het bureau ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die het bureau in staat stelt adequaat te reageren.

4.    Het bureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door het bureau.

5.    De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van het bureau of haar leidinggevend management.

6.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het bureau meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen het bureau vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalender­maanden na het ontstaan van de vordering.

 

12. Intellectuele Eigendomsrechten

1.    Tenzij het bureau en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft het bureau volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendoms­rechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.

2.    Het bureau verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

3.    Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau is het opdrachtgever niet toegestaan: a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

 

13. Gedragsregels Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

1.   De door het bureau ingezette organisatiekundige of -adviseur houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de professionele gedragsregels opgenomen in de Gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Deze Gedragscode wordt door het bureau op verzoek van opdrachtgever kosteloos toegezonden en is tevens toegankelijk via de website www.ooa.nl. Indien opdrachtgever van mening is dat de door het bureau ingezette organisatiekundige of -adviseur deze gedragscode niet naleeft, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid haar klacht voor te leggen aan de Commissie van Toezicht.

 

14. Slotbepalingen

1.    Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

2.    Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

15. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1.    Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voort­vloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.    In geval van geschillen tussen opdrachtgever en het bureau, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de be­voegde rechter te Amsterdam.